పర్యావరణ మిత్రుడు మట్టి వినాయకుడు

పర్యావరణ మిత్రుడు మట్టి వినాయకుడు

August 30, 2022

పార్వతిపుత్రుడు – పర్యావరణ మిత్రుడుపత్రితో పూజించిన చాలు పరవశించివరములిచ్చుదైవం… వరసిద్ధి వినాయకుడుదివిలో వేల్పులూ కొలిచే వేలుపుభువిలో ‘తొలి పూజలందుకునే… ఇలవేలుపు గజాననుడు ఘనుడు!భక్తితో ‘పచ్చిక’ సమర్పించిన చాలుమచ్చికయ్యే బొజ్జగణపయ్య ప్రాకృతికదైవంతన పూజకు గరికనూ ఇష్టపడే ఈ గిరిజాతనయుడు హరిత ప్రేమికుడు.మామిడి, జిల్లేడు, నేరేడు, మారేడు, నెలవంక, గన్నేరువంటి పత్రితో ప్రసన్నమయ్యే ప్రత్యేకగుణమున్న దైవం గణపతిఆరోగ్యం కోసం “ఆసుపత్రి”తోపనిలేని ఆ…సుపత్రి”తోనేమనకు…