సంపాద‘కవి’త్వ సంపుటి

సంపాద‘కవి’త్వ సంపుటి

February 7, 2023

కలం తిరిగిన చేయి వ్రాసేది ఏదయినా సృజననే కోరుకుంటుంది. సమాజం గొంతుకను అనుసరించే కలం కవిత్వాన్నే ఒలికిస్తుంది. ఈతకోట సుబ్బారావు ‘విశాలాక్షి’ సాహిత్య మాసపత్రిక సంపాదక బాధ్యతలతోపాటు రచయితగా ఇప్పటికి 15 పుస్తకాలను ప్రచురించారు. మరికొన్ని పుస్తకాలు వీరి సంపాదకత్వంలో పురుడు పోసుకున్నాయి.సుబ్బారావు ‘విశాలాక్షి’ సాహిత్య మాసపత్రిక సంపాదకీయ కవిత్వ ప్రక్రియను చేపట్టిన తొలినాళ్లల్లోనే కొత్తగా, కొంత వింతగా…