అందమైన అనుభవాల సమాహారం…

అందమైన అనుభవాల సమాహారం…

June 21, 2021

నివురు కప్పిన నిప్పు ఎక్కువ కాలం దాని వెలుగును కప్పిపుచ్చుకోలేదు. గాలి సోకిన మరుక్షణం ఆ నివురు చెదిరి మరలా సహజమైన దాని వెలుగును విరజిమ్ముతూనే వుంటుంది. అందుకే నిజానికి నిప్పుతో పోలిక పెట్టారు మనపెద్దలు. జీవితంలో కొన్నికలయికలు ఒక్కోసారి భవిష్యత్ లో మరిన్ని కలయికలకు దారితీస్తూ వుంటాయి. అది ఆ వేళా విశేషం. అలాగే సత్యాన్ని మరుగుపరిచిన…