మా గణపవరం కథలు

మా గణపవరం కథలు

February 8, 2022

డాక్టర్ రమణ యశస్వి రాసిన కథల సంపుటి ‘మా గణపవరం కథలు’ సంపుటిలో 33 కథలున్నాయి. దుగ్గరాజు శ్రీనివాసరావు ‘చికిత్స కథలు’, గోపరాజు నారాయణరావు ‘సామాజిక సంఘర్షణల చిత్రణే మా గణపవరం కథలు, డా. పి.వి. సుబ్బారావు సహజ సృజనాత్మక విల సితాలు మా గణపవరం కథలు’ శీర్షికలతో ఈ కథల వైశిష్ట్యాన్ని వివరించారు. బలభద్రపాత్రుని ఉదయశంకర్ ‘కథల…