చేయూత లేని చేనేత

చేయూత లేని చేనేత

June 18, 2022

పది గజాల పట్టు చీరనుపదిలంగా అగ్గి పెట్టెలో సర్దగలమన దేశ సాంస్కృతిక పతాకమతడునూలుపోగులే తమ నిధులనిసంబర పడే బడుగు జీవిబతుకుకు మెతుకులు కరువైఆకలితో అలమటిస్తున్నామన సంస్కృతిని కాపాడుతున్నతెలుగు తల్లి తనయుడతడుఉచితాలతో ఊదరగొడుతున్న నేతలకువారి కడగండ్లు కన్పించవుఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనాకులవృత్తిని వదలలేని కర్మవీరులుమోడువారిన వారి బతుకులకుచేయూత నిచ్చేవారు లేకవారసత్వపు కళను నమ్ముకున్నవారి బతుకులు ఛిన్నాభిన్నమవుతున్నాయ్నైపుణ్యంగా మగ్గాలపైనృత్యం చేసే వారి చేతి…