‘లీడర్’ నుండి ‘విశాలాంధ్ర’ వరకూ…!

‘లీడర్’ నుండి ‘విశాలాంధ్ర’ వరకూ…!

March 22, 2023

( కార్టూనిస్టు హరి అనుభవాలు: 2 ) ‘లీడర్’ పత్రికలో 1998 సం.లో చేరాను, అప్పటికి పత్రిక ప్రారంభం కాలేదు, లే అవుట్ వేయడం, డెమ్మీ తయారు చేయడం, ఇలాంటి పనులు ఉండేవి. అక్కడ వున్న పాత సాహిత్య బౌండ్ పుస్తకాలు చదవడం, ఈ లీడర్ మూర్తి గారే నక్సలైట్ నాయకులు కొండపల్లి సీతారామయ్య, గణపతి లను ఇంటర్వ్యూ…