శ్రీకాంత శర్మ జ్ఞాపకాలు – పాండురంగ

శ్రీకాంత శర్మ జ్ఞాపకాలు – పాండురంగ

July 25, 2020

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ కన్నుమూసి నేటికి (జూలై 25) సంవత్సరం గడిచింది. ఈ సందర్భంగా ఆకాశవాణి విశ్రాంత కేంద్ర సంచాలకులు, పి.పాండురంగ గారి జ్ఞాపకాలు. ప్రముఖ సాహితీ వేత్త ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ తెలుగు, సంస్కృత భాషలలో అనేక కవితలు, అనుభూతి గీతాలు, సినిమా పాటలు, సాహిత్య ప్రసంగాలు, కథలు, నవలలు, సంగీత రూపకాలు మొదలయినవి రాసి బహుముఖ…