మహిళా…నీకు వందనం…!

మహిళా…నీకు వందనం…!

March 8, 2021

(మార్చి 8, మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా…) నీవు లేనిదే ఈ లోకం లేదుఅందం లేదు, ఆనందం లేదు, ఈ అవనే లేదుమమత – మమతానురాగాలు లేనే లేవునీవు లేనిదే మానవ మనుగడే లేదు కదా..!ఈ సృష్ఠే లేదు…, ప్రపంచమే శూన్యం కదా…!అమ్మగా, గురువుగా, భార్యగా, చెల్లిగాప్రతి చోటా ప్రతినిత్యంనీ కరుణామృత సాగరం పైనే కదాప్రతి జీవన నౌక ప్రయానం.ప్రాణం…