అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం

అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం

February 21, 2024

సీ. ఇగురు మామిడి చిన్ని చిగురు కొమ్మలలోన గొంతెత్తి పాడిన కోయిలమ్మపూల పుప్పొడి లోన పొంగిపొరలెడు తేనె పసిపాపలకు పంచు పంకజాక్షిఆ నుండి క్షా వరకు అక్షరక్షరమందు మంత్రముగ్ధుల చేయు మహిత చరితహాయిగా ప్రజలెల్ల ఆనందమందగా పాడి పరవశించు పద్య విద్య గీ. అఖిల విద్వత్ సభాo బోధి సుఖ సుధాకథా తరంగ రంగ త్ప్రబంధ కమనీయమాలికా లోల…