తెలుగు శిల్ప కళా వైభవమా, విషాదమా?

తెలుగు శిల్ప కళా వైభవమా, విషాదమా?

December 26, 2020

ప్రతి నెల రెండవ మరియు నాల్గవ శనివారములలో రచ్చబండ కార్యక్రమము ‘అమ్మనుడి ‘ ని కాపాడుకొనుటకు నిలబెట్టుకొనుటకు జరుపుతున్నారు. ప్రతి సారి రచ్చబండ లో ఏదో ఒక విశేషత ఉంటున్నది, మనం తెలుసుకోవలసిన విషయములు కూడా చాలా ఉంటున్నవి. ఈ సారి కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత గల అంశముతో రచ్చబండ జరగబోతున్నది. మీరు కార్యక్రమము తీరిక చేసుకొని తప్పక…