కార్వేటి నగరం కథలు

కార్వేటి నగరం కథలు

April 28, 2023

బాలల కోసం కథలు రాస్తూ వారిని చైతన్య వంతంచేసే రచయితలు అతి తక్కువ మందే వున్నారు. అలాంటి రచయితలలో ఈ తరంలో ముందున్న వ్యక్తి ఆర్.సి. కృష్ణస్వామి రాజు ఒకరు. వీరు బాలల కోసం అనేక కథా సంపుటాలను ప్రచురించారు. అలాంటి కథా సంపుటాలలో ‘కార్వేటి నగరం కథలు’ సంపుటి ఒకటి. ‘కార్వేటి నగరం కథల’ సంపుటిలో కథలు…