పచ్చని చేను పైట

పచ్చని చేను పైట

December 27, 2023

“పచ్చని చేను పైట” కవితా సంపుటి రచయిత “కొండేపూడి వినయ్ కుమార్” మొదటి కవితా సంపుటి. సాహితీ గోదావరి వారు ప్రచురణ. 2023 డిసెంబర్ 24 న పుస్తక ఆవిష్కరణ శేరిలంక గ్రామంలో ఆ రచనకు తగినట్టుగా గ్రామీణ వాతావరణంలో “తరపట్ల సత్యన్నారాయణ గారి చేతులు మీదుగా జరిగింది. ఈ పుస్తకం తన తల్లి తండ్రులకు అంకితం ఇవ్వటం…