కేంద్ర లలిత కళా అకాడెమీ లో ప్రాతినిధ్యం  లేని ఏ.పి. ?

కేంద్ర లలిత కళా అకాడెమీ లో ప్రాతినిధ్యం  లేని ఏ.పి. ?

August 14, 2020

కేంద్ర ప్రభుత్వం 1956  లో  స్థాపించబడ్డ  లలిత కళా అకాడెమీ లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు ప్రాతినిధ్యం కల్పించేలా రాష్ట్ర  సాంస్కృతిక శాఖ  తక్షణం చర్యలు  తీసుకోవాలి. అకాడెమీ మన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తుంది. ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుండి ఒక్కో కళాకారునికి అవకాశం ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ తమ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముగ్గురు శిల్ప,…