నా కార్టూన్ ‘ప్రేమ’ కబుర్లు – హరి

నా కార్టూన్ ‘ప్రేమ’ కబుర్లు – హరి

January 13, 2023

మేము బర్మా కేంపులో వున్నపుడు నా ఆరోతరగతిలో శ్రీధర్ కార్టూన్లతో ప్రేమలో పడ్డాను. ప్రతి ఆదివారం ఇంటికి “తెచ్చే” పేపర్లో ఆ కార్టూన్ బొమ్మలు ఎన్ఠీఆర్ మొఖం వేసేవాడిని, కప్పరాడ స్కూల్ లో అందరికీ చూపించే వాడిని, తరవాత రోజూ ఈనాడు పేపర్ కార్టూన్ కోసమే చూడటం, రాజకీయ నేపధ్యం గల కుటుంబం కావడం వలన, రాజకీయ కార్టూన్ల…