వానచుక్క… కన్నీటి చుక్క… కలిస్తే జాలాది!

వానచుక్క… కన్నీటి చుక్క… కలిస్తే జాలాది!

August 9, 2022

(ఈరోజు జాలాది జయంతి – 9 ఆగస్టు 1932)‘‘అందరూ రాయగలిగేవి… ఏ కొందరో రాయగలిగేవి’’ ఇలా సినిమా పాటలు రెండు రకాలనుకుంటే – జాలాది పాటలు – రెండో రకంలోకి వస్తాయి! వెదికి చూడండి.. మచ్చుకి ఒక్క బరువైన మాట కనిపిస్తే ఒట్టు! జాలాది పాట వింటున్నప్పుడు నిఘంటువులు నిద్రపోతాయి. అన్వయాల కోసం ఆలోచించాల్సిన పని తప్పి, మెదళ్లు…