‘కళా’కాంతుల పసిడి ‘మాకినీడి’

‘కళా’కాంతుల పసిడి ‘మాకినీడి’

August 20, 2022

23 కవితాసంపుటాలను ముద్రించిన మాకినీడిలో ఓ తాత్వికత నిండిన మార్మికుడు, దార్మికత నిండిన నాస్తికుడు. మానవత్వం నిండిన సామ్రాజ్యోద్యమకారుడు, సమ్యక్ జ్ఞానంతో జీవితాన్ని తడిమిన సత్యశోధకుడు, కవిత్వ పరమార్థాన్ని తెలియచెప్పిన సాధకుడు దర్శనమిస్తారు! ఎందుకంటే … ఆయన వ్రాసింది కవిత్వం!! తన దినచర్యలో బాగమైన కవితారచన వదలని వ్యసనమై; ఆత్మ సౌందర్యంతో నిండిన అంతరదృష్టిని, దిగులు గాఢతని, నిరీక్షణ…