సంగీత-సాహిత్య సత్కళానిధి ‘శంభయాచార్య’

సంగీత-సాహిత్య సత్కళానిధి ‘శంభయాచార్య’

February 19, 2024

ఈ పుణ్యభూమిలో ఎందరో మానవులు జననం నుండి ఆజన్మాంతం వరకు వారి జీవితాలు ఉన్నత శిఖరలు చేరడం చరిత్రను సృష్టించడం, ప్రజల ఆదరాభిమానాలు, గౌరవ మర్యాదలను, కీర్తిప్రతిష్టలతో సువర్ణాక్షరాలతో లికించుకోవడం కేవలం కొందరికే సాధ్యపడుతుంది. వారినే కారణజన్ములంటారు. అలాంటి మహనీయులందూ ఎక్కువగా కళను ఆరాధిచేవారే. కళలు 64 అందులో ఎంచుకున్నకళ ఏదైనా ఆ కళలోలో విజయకేతనం ఎగురవేయ్యాలంటే గురువులయందు…