సజీవ సంగీతశిల్ప సుందరుడు…. టి.వి. చలపతిరావు

సజీవ సంగీతశిల్ప సుందరుడు…. టి.వి. చలపతిరావు

February 23, 2023

(టి.వి. చలపతిరావుగారి వర్థంతి సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి వ్యాసం…) ‘నిలువవే వాలుకనులదానా, వయారి హంస నడకదానా, నీ నడకలో హొయలున్నవి చానా’ అంటూ అరవయ్యో దశకంలో కుర్రకారుని ఉరకలెత్తించినా; ‘ఓ! సజీవ శిల్ప సుందరీ! నా జీవన రాగ మంజరీ!! ఎవరివో నీ వెవరివో ‘ అంటూ చిగురాకు హృదయంవంటి ఓ చిత్రకారుని ఊహాసుందరి ప్రమాద కారణంగా దగ్ధమైపోతే…