జాతీయ పతాక పిత – పింగళి

జాతీయ పతాక పిత – పింగళి

August 2, 2022

స్వతంత్ర భారతావనికి ప్రతీకమువ్వన్నెల జాతీయ పతాకస్వతంత్ర భారతికి ఓ తెలుగువాడుబహుకరించిన నూలు సువర్ణ పతకం – ఈ త్రివర్ణ పతాకం !జాతీయ జెండా రూపొందించిన పింగళి వెకయ్య తెలుగు బిడ్డఈ పింగళి పుట్టిన … భట్లపెనుమర్రు తెలుగుగడ్డస్వాతంత్ర అమృతోత్సవ వేళ – ఈ సంవత్సరమంతా అఖండ భారతావనిలోఇంటింటా ఎగరాలి మన జాతీయ జెండా – కావాలి ఇదే మనందరి…