జీవితాన్ని జీవితంలా చూపించేది ‘నాటకం’

జీవితాన్ని జీవితంలా చూపించేది ‘నాటకం’

March 24, 2021

‘ఈ కాలంలో నాటకాలా… అబ్బె ఎవడు చూస్తడండి,ఒకవేళ చూద్దామన్నా… మంచి నాటకాలు ఎక్కడున్నయ్ చెప్పండి’అనే మాటలు మనం వింటుంటం. పారిశ్రామీకరణ ప్రారంభమై, క్యాపిటలిజం వేళ్లూనుకునే సమాజంలో మనిషి ఏవిధంగా యంత్రం కాబోతున్నాడో, మానవ సంబంధాలూ ఏ విధంగా యాంత్రికం కాబోతున్నాయో ఆనాడే, చార్లీ చాప్లిన్ మోడ్రన్ టైమ్స్ లో చూపిస్తే, చూసి మర్చిపోయాం. కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలు కుప్పకూలడం, ప్రజాస్వామ్యాలు…