హైదరాబాద్ లో ‘కళోత్సవం’

హైదరాబాద్ లో ‘కళోత్సవం’

February 21, 2024

ఫిబ్రవరి 17 నుండి మార్చి 7 వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్, స్టేట్ గ్యాలరీలో ప్రదర్శన>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> భారతీయ కళాజగత్తు విశ్వజనీనమైంది. అదే సమయంలో తనదైన విశిష్టతనూ కలిగి ఉంటుందనేది తెలిసిందే. ఇది స్థానిక, విదేశీ కళారీతుల సమాగమ ఫలితం. ఈ సమాగమానికి నిలువెత్తు దర్పణం లాంటి కళాప్రదర్శనకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వేదికయ్యింది. విశిష్ట సాంస్కృతిక కేంద్రంగా, విశ్వనగరంగా వినుతికెక్కిన…