సుదీర్ఘమైన కళాయాత్రలో నూతలపాటి

సుదీర్ఘమైన కళాయాత్రలో నూతలపాటి

June 19, 2022

తెలుగు నాటక ప్రేమికుల కందరికీఎంతో ఇష్టమైన పేరది!తెలుగు నాటక నటీనటులందరూఎంతో ప్రేమించే పేరది!తెలుగు నాటక నిర్వాహకులందరికీతలలో నాలికలా నిలిచే పేరది!తెలుగు నేలలో జరిగే ప్రతీ కళాపరిషత్తులోతప్పక విన్పించే పేరది!తెలుగు నాట గత అరవై సంవత్సరాలుగానాటకంతో కలిసి సాగుతున్న పేరది!తెలుగు నాటక వర్తమాన చరిత్రలోఅసంఖ్యాకమైన సత్కారాలందుకొన్న పేరది!ఆ పేరే సాంబయ్య…!!నూతలపాటి సాంబయ్య!!! పేరులో ఏముంది? అంటారు కొందరు!కానీ.. ఆ పేరులోనే…