జానపదచిత్ర రారాజు అంట్యాకుల పైడిరాజు

జానపదచిత్ర రారాజు అంట్యాకుల పైడిరాజు

November 15, 2022

 “Love at first site” ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు  ఈ మాటను అన్నారో నాకైతే తెలియదు కాని ఒక్కోసారి అది నిజమే అనిపిస్తుంది .సాధారణ పరిభాషలో అది ఒక సౌన్దర్యవంతమైన అమ్మాయి లేదా అబ్బాయిల మధ్య  ఒకరికొకరికెదురైన ఒక మధురమైన అనుభూతిని తెలిపే పదంగా దీనిని  మనం భావిస్తున్నప్పటికీ ఈ పదం మిగిలిన ఎన్నో సందర్భాలకు కూడా వర్తిస్తుంది.  అది 1995 వ సంవత్సరం తొలిసారిగా…