విజయవంతంగా ‘పాకుడు రాళ్లు’ నాటక ప్రదర్శన

విజయవంతంగా ‘పాకుడు రాళ్లు’ నాటక ప్రదర్శన

October 31, 2022

ఈ నెల 29 మరియు 30 వ తేదీలలో హైదరాబాద్ రంగస్థలి ఆడిటోరియమ్ లో టికెట్స్ ప్రదర్శనలు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డును ఇంటి ముందుకు తెచ్చి, తలుపు తట్టి, రచయత రావూరి భరద్వాజ గారి అరచేతిలో పెట్టిన గ్రంధము పాకుడు రాళ్లు.560 పేజీల కధాంశము, 24 మంది కళాకారులు, 45-50. పాత్రలు, అంకిత భావముతో ఒక గంటా 40 నిముషాలలో…