కె.యస్.టి. శాయికి ‘పామర్తి జీవిత సాఫల్య పురస్కారం’

కె.యస్.టి. శాయికి ‘పామర్తి జీవిత సాఫల్య పురస్కారం’

September 8, 2022

నాట్య కళాయోగి పామర్తి సుబ్బారావు శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా పామర్తి జీవిత సాఫల్య పురస్కారం నాటకరంగంలో విశిష్టమైన సేవ చేసిన కె.యస్.టి. శాయిగారు ఈ నెల 8వ తేదీ గుడివాడలో అందుకోనున్నారు. గత డబ్సై సంవత్సరాలుగా, నాటక రంగంతో వారికి ఉన్న అనుబంధానికి, చేసిన సేవకు లభించిన గొప్ప గౌరవం ఇది.1936వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 6వ తేదీన, బాపట్ల…