‘పరాక్రమ్ దివస్’ గా సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి

‘పరాక్రమ్ దివస్’ గా సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి

January 22, 2024

దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో 50 వేల మంది విద్యార్థులతో పెయింటింగ్ పోటీలు—————————————————————————————————– విద్యార్థుల్లోని సృజనాత్మకను వెలికితీసి ప్రోత్సహించడానికి, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో రేపు, 23 జనవరి 2024న వివిధ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవితంపై విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని నింపేందుకు, వారిలో దేశభక్తి స్ఫూర్తిని నింపేందుకు ఆయన జయంతి రోజును ‘పరాక్రమ్ దివస్’గా పాటిస్తున్నారు….