కేంద్రీయ విద్యాలయం లో చిత్రలేఖనం పోటీలు

కేంద్రీయ విద్యాలయం లో చిత్రలేఖనం పోటీలు

January 24, 2024

వత్తిడి నుండి విజయం దిశగా… ‘పరాక్రమ్ దివస్’విద్యార్థుల్లోని సృజనాత్మకను ప్రోత్సహించడానికి, విద్యామంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో 23 జనవరి 2024న వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. స్వతంత్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జీవితం ప్రేరణతో విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని నింపేందుకు, ‘పరాక్రమ్ దివస్’గా పాటించారు. అదే సమయంలో, విద్యార్థులలో పరీక్షల ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవటానికి చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహిచారు. NTR జిల్లా-…