తొలిగా పాట హిందీలో-పి.బి. శ్రీనివాస్

తొలిగా పాట హిందీలో-పి.బి. శ్రీనివాస్

August 7, 2021

సంగీతంలో ఈ కుర్రాడికి ఎటువంటి భవిష్యత్తూ లేదు’ అంటూ జ్యోతిష్కుడు స్పష్టంచేసిన తర్వాత, ఆ జ్యోతిష్యం తప్పని నిరూపించేందుకే సినీ యత్నాలు మొదలుపెట్టాడు పి.బి.శ్రీనివాస్. ఒక భాష అని కాదు, దాదాపుగా 12 భాషలలో పట్టు ఉంది, ఆంగ్లం, ఉర్దూవంటి పరాయి భాషలతో సహా. సినీరంగం ముద్దుగా పిలుచుకున్న పి.బి.ఎస్. శ్రీనివాస్ గారిది ఫిలసాఫికల్ ఆలోచన. తన గాత్రంలో…