‘కొయ్యగుర్రం’తో ప్రభుత్వాన్ని కదిలించిన కవి

‘కొయ్యగుర్రం’తో ప్రభుత్వాన్ని కదిలించిన కవి

August 5, 2023

“వద్దు వద్దు / రా వద్దుమానవుడి మూర్ఖత్వాన్ని రాక్షసత్వాన్ని అజ్ఞానాన్ని ఆక్రందల్నిరెండు ప్రపంచ మహా సంగ్రామాల బూడిదనికళ్ళులేని కామాన్నికోర్కెల కుష్ఠు రోగాన్ని అసూయల్ని ఆగ్రహాల్నినగరాల దుర్గంథాన్ని యింకా ఎన్నో మరెన్నో పేరు తెలీని ప్రవృత్తుల్ని 20 శతాబ్దాల దారుణ మానభంగాల్ని భ్రూణహత్యల్ని అంతులేని అంథకారాన్ని ఇక్కడ దాచాను ఇక్కడ పూడ్చాను వద్దు వద్దు ఇక్కడికెవరూ రావద్దు”అంటూ తన దిగంబర…