“గణతంత్ర దినోత్సవానికి వందనాలు, వందనాలు”

“గణతంత్ర దినోత్సవానికి వందనాలు, వందనాలు”

January 26, 2022

జనవరి 26 మన దేశ చరిత్రలో మహోన్నతమైన రోజు. దీనినే మనం తెలుగులో గణతంత్ర దినోత్సవం అంటాము. ఒక దేశపు రాజ్యాంగం అమలు ప్రారంభమైన రోజుని ఆ దేశము గణతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకుని జరుపుకునే జాతీయ దినోత్సవమే ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం. “ఎందరో త్యాగమూర్తులు అందరికీ వందనాలు” అన్న చందాన ఎంతోమంది త్యాగమూర్తుల కష్టాల ఫలితంగా మనమంతా కులమతాలు,…