‘సేవ్ స్పారో’ ఆర్ట్ కాంటెస్ట్

‘సేవ్ స్పారో’ ఆర్ట్ కాంటెస్ట్

March 2, 2022

ప్రకృతికి మనం ప్రేమతో ఏదైనా చేస్తే దానికి పదింతలు మనకీ, మన ముందు తరాల వారికి మంచి జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని నేటి తరం చిన్నారులు మరియు యువతకు కలిగించి ప్రకృతి పట్ల మనకున్న కనీస బాధ్యతను తెలియపరచి… నేటి ఆధునిక, సాంకేతిక ప్రపంచంలో ప్రశ్నార్థకంగా మారిన చిరు ప్రాణి పిచ్చుకల మనుగడ పట్ల అవగాహన కల్పించి వారిలో అంతరీనంగా…