అంతరిక్ష విహారి శిరీష

అంతరిక్ష విహారి శిరీష

July 21, 2021

అంతరిక్ష ఇప్పుడు పర్యాటక ప్రదేశంగా మారింది. అంతరిక్షంలోకి మనుషులను పంపి, అక్కడనుండి భూగోళపు రూపురేఖలు గమనించి తిరిగి కిందికి వచ్చే సౌకర్యం కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు చేపట్టాయి. అందులో ఒక సంస్థ వర్జిన్ గెలాక్టిక్. ఆ సంస్థ అంతరిక్షంలోకి పంపుతున్న బృందంలో తెలుగు అమ్మాయి బండ్ల శిరీష వుండటమే ఒకవిశేషం. భారత సంతతికి చెందినకలునా చావ్లా 1997లో కొలంబియా…