కవిత్వ పరిభాష తెలిసిన కవి

కవిత్వ పరిభాష తెలిసిన కవి

July 4, 2023

“కవులేం చేస్తారుగోడలకు నోరిస్తారుచెట్లకు కళ్ళిస్తారు, గాలికి గొంతిస్తారు.ప్రభుత్వాల్ని ధిక్కరిస్తారుప్రజలకు చేతులిస్తారుతెల్ల కాయితానికి అనంత శక్తినిస్తారు” అని ప్రఖ్యాత కవి శివారెడ్డి గారు అంటారు. నిరంతర పఠనం, లేఖనం ఆయన స్వభావం. ఆయన కవులకు కవి. అంతకు మించిన మానవుడు. కవులను ఎంతగా ప్రేమిస్తారో మామూలు మనుషులను అంతగా ప్రేమిస్తారు. ఆయన ఒక కవిత్వం చెట్టు. ఎక్కడెక్కడి కవి ఖుక…