శ్రీ వేంకటేశ్వర చిత్రార్చన- చిత్రాలకు ఆహ్వనం

శ్రీ వేంకటేశ్వర చిత్రార్చన- చిత్రాలకు ఆహ్వనం

November 28, 2022

(శ్రీ వేంకటేశ్వర చిత్రాలతో పుస్తక ముద్రణకు క్రియేటివ్ చిత్రాలకు ఆహ్వనం)శ్రీ కళాక్షేత్ర ఆర్టిస్ట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ (SKAWA), తిరుపతి ద్వారా ‘శ్రీ వేంకటేశ్వర చిత్రార్చన’ ఒక పుస్తకం ప్రచురించ నున్నాము. 2005 శ్రీ కళాక్షేత్ర ఆవిర్భావం నుండి నేటివరకు చిత్రకళకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమము తలపెట్టినా, చాలామంది కళాకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని…