శ్రీశ్రీ క్యారికేచర్స్ / పోట్రయిట్స్ బొమ్మల పోటీ

శ్రీశ్రీ క్యారికేచర్స్ / పోట్రయిట్స్ బొమ్మల పోటీ

July 1, 2022

(శ్రీశ్రీ సాహిత్యం – శ్రీశ్రీ పై సాహిత్యం ప్రచురణ ప్రచార ప్రణాళిక) శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి విజయవాడ, 64కళలు.కాం ఆధ్వర్యంలో మహాకవి శ్రీశ్రీ బొమ్మల పోటీ క్యారికేచర్స్ / పోట్రయిట్స్ కు ఆహ్వానం పలుకుతుంది. క్యారికేచర్ విభాగం బహుమతులు:ప్రథమ బహుమతి – రూ. 3000/ద్వితీయ బహుమతి – రూ. 2000/తృతీయ బహుమతి – రూ. 1000/ప్రోత్సాహక బహుమతులు 5 (ఒక్కొక్కరికి…