కవితా భాస్కరుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ

కవితా భాస్కరుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ

April 29, 2022

‘కదం త్రొక్కుతూ పదం పాడుతూ హృదంతరాళం గర్జిస్తూ పదండి ముందుకు, పదండి త్రోసుకు పోదాం పోదాం పైపైకి’ అంటూ 1934లోనే మహాకవి శ్రీశ్రీ తను కలగన్న మరోప్రపంచానికి స్వాగతం పలికాడు…‘నేను సైతం విశ్వసృష్టికి అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను, నేను సైతం భువన భవనపు బావుటానై పైకిలేస్తాను’ అంటూ ప్రతిజ్ఞచేశాడు.‘కూటికోసం కూలికోసం పట్టణంలో బ్రతుకుదామని తల్లి మాటలు చెవినిపెట్టక బయలుదేరిన బాటసారికి…