సృష్టి ఆర్ట్ అకాడమీకి సంగీత కళాకేంద్ర గుర్తింపు…

సృష్టి ఆర్ట్ అకాడమీకి సంగీత కళాకేంద్ర గుర్తింపు…

August 13, 2021

ఒంగోలు సృష్టి ఆర్ట్ అకాడమీకి సూరో భారతి సంగీత కళాకేంద్ర వారి గుర్తింపు… మన ఒంగోలు కి చెందిన సృష్టి ఆర్ట్ అకాడమీ గత 19సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది చిత్రకారులను తయారు చేసి, పెయింటింగ్ లో ప్రపంచ రికార్డులను సాధించినందుకు వెస్ట్ బెంగాల్, హుబ్లీ కి చెందిన సూరో భారతి సంగీత కళాకేంద్ర https://www.sskalakendra.org/ వారి ఆఫ్ఫ్లియేషన్ సర్టిఫికెట్, అనుబంధ…