స్వర్ణోత్సవం వేళ… “సుమధుర కళానికేతన్”

స్వర్ణోత్సవం వేళ… “సుమధుర కళానికేతన్”

January 31, 2024

‘హాస్యమేవ జయతే’ అంటున్న సుమధుర కళానికేతన్-విజయవాడ ఫిబ్రవరి 1 నుండి 4 తేదీలో నాలుగు రోజుల పాటు “హాస్యనాటిక”ల పోటీలు………………………………………………………………………………………. 50 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 1973 వ సంవత్సరంలో సుమధుర మనసుల కలయికతో ఓ నవ్వుల పువ్వు మొగ్గ తొడిగింది విజయవాడలో. దాని ఆహ్లాదకరమైన పేరే సుమధుర కళానికేతన్. ఆనాడు యువతరంగం “శ్రీయుతులు H.V.R.S ప్రసాద్, J.S.T. శాయి,…