“హాస్యమేవ జయతే” అంటున్న “సుమధుర కళా నికేతన్”

“హాస్యమేవ జయతే” అంటున్న “సుమధుర కళా నికేతన్”

July 27, 2022

(సుమధుర 25 వ హాస్య నాటికల పోటిలు – విజయవాడలో 2022 జూలై 29, 30, 31 తేదిలలో…) నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం…, 1973 వ సం.లో విజయవాడలోఓ శుభ ముహూర్తంలో, ధృడమైన, శుభసంకల్పంతో ఓ “నవ్వుల పువ్వు” మొగ్గ తొడిగింది.దాని అందమైన పేరే…”సుమధుర కళా నికేతన్ “. సుమధుర(O) కళానికేతన్ చరితం: “సుమధుర” వ్యవస్థాపకులు శ్రీ…