సురేకారం వంటి తెలుగు సినీ గుండత్త-సూర్యకాంతం

సురేకారం వంటి తెలుగు సినీ గుండత్త-సూర్యకాంతం

October 29, 2023

(ఈరోజు 28 అక్టోబర్ 2023 సూర్యకాంతం…. శత జయంతి సంవత్సరం మొదలు) “దురుసునోటి పలుకుబడికి పంతులమ్మ మీరు… బాక్సాఫీసు సూత్రానికి పలుపుతాడు మీరే… మీరులేని బయస్కోపు ఉప్పులేని చారు….” అంటూ బాపు కార్ట్యూనులో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ కితాబిచ్చిన ఆ సహజనటి సూర్యకాంతం ఆని వేరే చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అదే వెంకటరమణ సూర్యకాంతం సహజ నటనను గుర్తుచేస్తూ…. “రొష్టుపెట్టు ఆలిగా,…