కోటి గొంతుల ‘తోట’ సిల్వర్‌స్టార్

కోటి గొంతుల ‘తోట’ సిల్వర్‌స్టార్

September 11, 2020

కవులు వేనవేలు కాళిదాసొక్కడు బుధులు వేనవేలు బుద్ధుడొక్కడు ఘనులు వేనవేలు గాంధీజీ ఒక్కడు అన్నట్లు వేనవేల ధ్వన్యనుకరణ కళాకారులలో మేటి సిల్వెస్టర్. తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ తెలుగుబిడ్డ. గుంటూరు జిల్లా, ముట్లూరు గడ్డపై ది. 5-12-1949న తోట జాకబ్, తామాసమ్మ పుణ్యదంపతులకు జన్మించటం కళలకే కళ వచ్చినట్లైంది. ధ్వని కంటే ప్రతిధ్వని ఎంతో వినసొంపుగా ఉంటుంది. నాదం చరాచర జగత్తుకు…