తానా అధ్యక్షులు-అంజయ్య చౌదరి

తానా అధ్యక్షులు-అంజయ్య చౌదరి

February 9, 2022

సంకల్పం గొప్పదైతే అది సానుకూలమవడానికి మానవ ప్రయత్సానికి దైవమూ సహకరిస్తుందని చరిత్ర చెప్పిన విషయం. ఓ మనిషి వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకోవడానికి ఆ మనిషి పెరిగిన వాతావరణం, కుటుంబ మూలాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. విద్యావంతులైన తల్లితండ్రుల పరిరక్షణలో, బాబాయి పిన్నిల సంరక్షణలో పెరిగి ఉన్నత విద్యనభ్యసించడమే కాకుండా, అత్యున్నత పదవినలంకరించినా, తాను పుట్టిన మూలాలను మరిచి పోకుండా పుట్టిన…