జాతి నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయుడే కీలకం

జాతి నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయుడే కీలకం

September 5, 2021

సెప్టెంబర్ 5 – జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలతో… “ఉపాధ్యాయులు ఒక జాతిని నిర్మిస్తారు” అనడంలో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఒక విశాలమైన ప్రదేశంలో నివశించే విభిన్న వర్గాల ప్రజల సమూహాన్నే ఒక జాతి అంటారు.అంటే ఉపాధ్యాయులు భిన్న వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. వారు విద్యార్థులలో సోదరభావం, ఐక్యత, జాతీయ సమగ్రత వంటి అంశాలు నేర్పితేనే ఒక…