సినీ పాటల పుస్తకాల ఆవిష్కరణ

సినీ పాటల పుస్తకాల ఆవిష్కరణ

November 3, 2023

(నవంబర్ 6 వ తేదీన, హైదరాబాద్ లో 14 పుస్తకాల ఆవిష్కరణ) చరిత్ర మనుషుల్ని సృష్టించదు. కొందరు మాత్రమే చరిత్రను సృష్టిస్తారు. వాళ్ళు సామాన్యంగా కనబడే అసామాన్యులు. ఒక అశోకుడు దారికిరువైపులా చెట్లు నాటించాడు. బావులు తవ్వించాడు. అక్కడక్కడ విశ్రాంతి కోసం విశ్రాంతి గృహాలు కట్టించాడు. గొప్ప చక్రవర్తిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు!అయితే ఎలా? ఎందుకూ? అని ప్రశ్నిస్తే, జవాబు…