‘వేణు’వై వచ్చాడు భువనానికి..

‘వేణు’వై వచ్చాడు భువనానికి..

April 24, 2024

తెలుగింటిలోని తులసి మొక్కని..కోవెలలోని కొబ్బరి మొక్కని..కోనేటిలోని కలువ మొక్కని..”అంటూ పలకరిస్తున్న నేను మీ వేణువు ఈ అబ్బాయి చాలా మంచోడు రెయిన్ బో fm 101.9 లో రేడియోజాకీ గా పదహరు వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న వేణువు.. యాంకర్ గా…హీరోగా నటిస్తూనే… 20 సంవత్సరాల నుండి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు..రేడియోజాకీగా చక్కని భాషకు.. మధురమైన స్వరానికి పదహరు వసంతాలట…..