27వ అంతర్జాతీయ ఉగాది రచనల పోటీ

27వ అంతర్జాతీయ ఉగాది రచనల పోటీ

March 8, 2022

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 27వ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ (రచనలు మాకు అందవలసిన ఆఖరి తేదీ: మార్చ్ 15, 2022) గత 27 సంవత్సరాల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, రాబోయే “శుభకృతు” నామ సంవత్సర ఉగాది (ఏప్రిల్ 1, 2022) సందర్భంగా వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 27వ ఉగాది…