తెలుగు సంస్కృతికి ప్రతీకలు ‘వపా’ చిత్రాలు

తెలుగు సంస్కృతికి ప్రతీకలు ‘వపా’ చిత్రాలు

October 11, 2021

చిత్రకళా తపస్వీగా కీర్తి పొందిన వడ్డాది పాపయ్య చిత్రాలు తెలుగు సంస్కృతికి ప్రతీకలని ఏ.పి. రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యా శాఖ కమీషనర్ వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు అన్నారు. 10 వ తేదీ ఆదివారం విజయవాడ బాలోత్సవ్ భవన్ ఆర్ట్ గేలరీలో ‘వపా శత జయంతోత్సవం’ వపా శతజయంతి కమిటీ మరియు 64కళలు.కాం అధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల…