వ.పా. తో నా ముఖాముఖి – గంగాధరరావు

వ.పా. తో నా ముఖాముఖి – గంగాధరరావు

March 29, 2021

“చందమామ” మాసపత్రికలో వడ్డాది పాపయ్య చిత్రాలు (వ.పా) మరో లోక దర్శనం ఇచ్చేది ఈ అనుభవం నాకు బాల్యం నుండి.స్వాతి పత్రిక వారు నా లేఖ వ.పా. గారికి పంపగా ఆయన నుండి నాకు ఇల్యాండ్ కవరు 2-12-1985లో వచ్చింది. ఆ తరువాత వారితో తొలిగా ముఖాముఖి 22-7-1987 బుధవారం రాత్రి అనుహ్యంగా జరిగింది.కారణం ఓ మిత్రునితో విశాఖలో…