సరస్వతీ పుత్రుడు “డైలాగ్ కింగ్” సింగ్

సరస్వతీ పుత్రుడు “డైలాగ్ కింగ్” సింగ్

January 11, 2024

ఆయనే బి.ఎం.పి. సింగ్ ప్రాస లేని మాట అతని నోట వూహించలేము. ఏ క్షణమైనా… యే విషయమైనా… ఆయనతో జరిపే సంభాషణ ను అక్షరీకరిస్తే నిజంగా అది ఒక అందమైన కవిత్వమే అవుతుంది. అలాంటి సరస్వతీ పుత్రున్ని 2023 సంవత్సరపు ఆఖరి రోజు గుండె పోటు రూపంలో శాస్వతంగా మనల్ని వీడి పరలోకానికి తీసుకుపోయిందన్న వార్త విన్ననాకు నిజంగా…