ప్రకృతి చిత్రకారుడు భగీరధి జన్మదినం

ప్రకృతి చిత్రకారుడు భగీరధి జన్మదినం

July 22, 2023

ప్రకృతి ప్రేమికుడు. వరహాగిరి వెంకట భగీరధి గారు జన్మించిన రోజు ఈ రోజు (జూలై 21).ఆదర్శవంతమైన, కళామయమైన, ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యంలో ఓలలాడి అనేక భక్తి శతకములు రచించిన కళాకారుడు ఈయన.సౌందర్యమయ, నిరామయ ప్రకృతిని చిత్రించడం కోసం కాలి నడకన కొండల కోనల్లో ఎక్కి దిగుతూ దక్షిణ భారతదేశమంతట పర్యటించి అపురూప చిత్రాలను చిత్రించడమే కాకుండా నా ఏజెన్సీ ప్రయాణం,…